Menu


Chương Trình Huấn Luyện

Chương trình huấn luyện Quân Sự 4 năm của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam nhằm mục đích đào luyện những sinh viên dân chính thành những sĩ quan.

1. Có một kiến thức quân sự vững chắc để có tiềm năng phát triển sau này trong các Quân Binh Chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
2. Có ý thức trách nhiệm phục vụ với một lập trường Quốc Gia vững chắc và một tinh thần ái quốc năng động.
3. Có khả năng lãnh đạo chỉ huy và có thể tham gia đắc lực vào công tác xây dựng nông thôn.

Để đạt được mục đích trên, chương trình huấn luyện Quân Sự 4 năm của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam được thiết lập trên căn bản đào luyện cho sinh viên sĩ quan có những kiến thức:

1. Chiến thuật: Có thể chỉ huy ngay một trung đội bộ binh kể cả các trung đội vũ khí nặng, chỉ huy đại đội sau một thời thực tập và có thể phối hợp hành quân liên binh.
2. Kỹ thuật chuyên môn: Biết xử dụng hữu hiệu các quân dụng đang xử dụng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và có khả năng hiểu biết những quân dụng do Quân Lực Đồng Minh cũng như đối phương xử dụng.
3. Tâm lý ứng dụng và quân sử:Hiểu biết tâm lý thuộc cấp cũng như quần chúng để lãnh đạo chỉ huy một cách hữu hiệu và quân sự để thấu đáo các chiến lược chiến thuật cổ kim ngõ hầu áp dụng trên trận địa.
3. Thể chất: Có sức chịu đựng bền bĩ, có khả năng tự vệ ngoài chiến trường và có thể tham dự các môn thể thao.

Chương trình Quân Sự:

1. Phần chiến thuật: Huấn luyện Sinh Viên Sĩ Quan về cá nhân chiến đấu, tiểu đội, trung đội, đại đội, du kích chiến và phản du kích chiến để thích ứng với chiến trường Việt Nam.
2. Phần chuyên môn gồm có các môn: vũ khí tác xạ, địa hình, công binh chiến đấu, truyền tin.
3. Phần tổng quát và Quân Binh Chủng gồm có môn: tham mưu, phương pháp huấn luyện cơ bản thao diễn, quân kỷ, cứu thương, chiến tranh hóa học, không trợ, tổ chức và điều hành các Quân Binh Chủng.
4. Phần thể chất gồm các môn: thể dục quân sự, võ thuật, điền kinh và thể thao.
5. Phần linh tinh gồm các môn: chiến tranh chính trị, tâm lý ứng dụng, quân sử, xây dựng nông thôn.

Chương Trình Văn Hoá:

Chương trình giáo dục văn hóa 4 năm của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam nhằm mục đích đào tạo các Sĩ Quan có trình độ Đại học Kỹ thuật.

Để đạt được mục đích trên, chương Trình Văn Hóa 4 năm của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam được thiết lập trên căn bản đào luyện cho các sinh viên sĩ quan có những kiến thức vững chắc:

1. Về khoa học và kỷ thuật để có thể tổ chức điều hành các dự án, xử dụng được các chuyên viên, kỷ sư trong chương trình khuếch trương kinh tế và kỹ nghệ của xứ sở, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của Quân Đội.
2. Về khoa học nhân bản để thấu hiểu những khía cạnh phức tạp của công tác lãnh đạo chỉ huy trong Quân Đội cũng như ngoài dân chính.
3. Về sinh ngữ để có thể tham khảo các sách viết bằng Anh ngữ.

Do đó chương trình Văn Hóa gồm có:

1. Phần toán, khoa học, kỹ thuật: Huấn luyện Sinh Viên Sĩ Quan phần toán ứng dụng và khoa học căn bản của bậc đại học để thấu hiểu phần ứng dụng về kỹ thuật căn bản Cao Đẳng của ba ngành Điện, Cơ khí và Công chánh

2. Phần khoa học nhân văn: Gồm có các môn về việt văn, triết học kinh tế, luật, xã hội học, các chính thể hành chánh ngoại quốc, sử địa Việt Nam và Đông Nam Á Châu. Ngoài ra những môn học tuy thuộc về khoa học nhân văn, nhưng vì quan niệm riêng của Trường Võ Bị Quốc Gia đã được xếp vào chương trình Quân Sự 4 năm của nhà trường. Những môn đó là: Tâm Lý Ứng Dụng, Lãnh Đạo Chỉ Huy, Lịch Sử Nghệ Thuật Quân Sự, Chiến Tranh Chính Trị và Xây Dựng Nông Thôn.

3. Phần sinh ngữ: Một sinh ngữ duy nhất là Anh ngữ được dạy liên tục trong 4 năm gồm cả phần lý thuyết và thực hành bằng các máy thính thị Anh ngữ tối tân.