Menu


Khoá 27 SVSQ TVBQGVN

Khoá Chuẩn Tướng Trương Hữu Đức

Ban Biên Tập: Nội dung Tiểu Sử của Khoá 27 CSVSQ, được soạn thảo rất công phu, dưới dạng pdf,đã được đưa lên  website của các Giáo Sư Văn Hoá Vụ của TVBQGVN tại:

https://vanhoavutvbqgvn.files.wordpress.com/2015/01/tie1bb83u_se1bbad_khc3b3a_27_-tvbqgvn.pdf

Phần Tiều Sử này cũng đã được sao chép lại và được mô phỏng cho thích hợp với trang web của TVBQGVN. từ website Văn Hoá Vụ TVBQGVN:

https://vanhoavutvbqgvn.wordpress.com/