Menu

  • Khóa 15 thụ huấn trong giai đoạn chuyển tiếp của Trường. Năm 1959, Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt được đổi tên thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.