Menu


Chào cờ Buổi Sáng Trước Khi Khai Mạc Đại Hội

Tại Westminster Civic Center, Orange County, California, Hoa Kỳ

Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2016