Menu


Tiền Đại Hội

(Gồm đại diện các khoá, các cựu Tổng Hội Trưởng và Ban Tổ Chức)

Tại Orange County, California, Hoa Kỳ - Ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Truy Điệu

Tại Đài Tưởng Niệm Việt Mỹ Westminster,Orange County, California, Hoa Kỳ

Ngày 25 Tháng 6 năm 2016

 

Vài Hình Ảnh Kỷ Niệm Sau Buổi Lễ Truy Điệu