Menu

Các Chỉ Huy Trưởng của TVBQGVN

Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới:

Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân, 1954-1955; Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, 1955-1957 và 1958-1960; Thiếu Tướng Hồ Văn Tố, 1957-1958; Thiếu Tướng Lê Văn Kim, 1960-1962 (Hình chụp khi ông là trung tướng);

Đại Tá Trần Ngọc Huyến, 1962-1963; Thiếu Tướng Trần Tử Oai, 1963; Trung Tướng Nguyễn Văn Trung, 1963-1964; Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Kiểm, 1963-1965;

Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, 1965-1966 và 1971-1975; Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận, 1966-1968 và 1958-1960; Trung Tướng Lâm Quang Thi, 1968-1971.